Skip to main content

Projekt realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży

Klauzula informacyjna Współadministratorów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i art. 14 z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, informujemy, że:

W ramach zawartej w dniu 12.04.2023 r. umową o współpracy na rzecz realizacji projektu pilotażowego „Pewność siebie kluczem do sukcesu. Od Aktywizacji do Zatrudnienie (od A do Z)” Lider Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Gryfiach i Partner Projektu: MW Consulting Sp. z o.o. w oparciu o art. 26 RODO zawarli Umowę Współadministrowania Danymi Osobowymi, na podstawie której są zobowiązani zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

 1. Administrator 1 – Lider Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą: ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice.
  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: poprzez adres mailowy iod@gryfice.pl lub pisemnie na adres siedziby lub bezpośrednio telefonicznie: Maciej Dembiński, tel. 608 059 292. 
 2. Administrator 2 – Partner Projektu: MW Consulting Sp. z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu z siedzibą: pl. Stefana Batorego 3/200, 70-207 Szczecin, tel.+48 791 200 809, tel./ fax.: +48 91 431 09 38. Dane kontaktowe Administratora 2 w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych: adres e-mail: iod@mw-consulting.com.pl, tel. +48 791 200 809.
  Dalej łącznie Administrator 1 i Administrator 2 zwani Współadministratorami
 3. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych może być jeden ze Współadministratorów lub źródło publicznie dostępne np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze (CEIDG). Pani/Pana dane osobowe mogły być także przekazane bezpośrednio przez Panią/ Pana.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu pilotażowego „Pewność siebie kluczem do sukcesu. Od Aktywizacji do Zatrudnienie (od A do Z)” w ramach umowy o przyznanie środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”. 
 5. Powyższe cele będą realizowane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i e RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. f  i art. 109 ust. 7e ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu „Pewność siebie kluczem do sukcesu. Od Aktywizacji do Zatrudnienie (od A do Z)” oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 7. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane pomiędzy Współadministratorami projektu oraz wyłącznie podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
 8. Informacje zawierające Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwie trzecim ani organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 11. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ma charakter dobrowolny i jest powiązane z Pani/Pana deklaracją udziału w projekcie. Odmowa podania danych uniemożliwia udział w zadaniach realizowanych w ramach projektu.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. Współadministratorzy ustalają, że w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą,(w szczególności dotyczy to żądań i oświadczeń w zakresie prawa do informowania i przejrzystej komunikacji, dostępu do Danych Osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych Osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych) właściwy będzie Współadministrator, który otrzymał dane żądanie lub oświadczenie. 
 14. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do obydwu Współadministratorów, to obydwaj Współadministratorzy zobowiązani będą, każdy z osobna, do udzielenia ww. odpowiedzi, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. 
 15. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować drugiego Współadministratora o każdym żądaniu osoby uprawnionej w ramach wykonywania przez tę osobę praw wynikających z RODO oraz udzielać drugiemu Współadministratorowi wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.
 16. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć jedynie pracownicy lub współpracownicy Wspóladministratorów, którzy otrzymali jego upoważnienie do przetwarzania tych danych i złożyli pisemne oświadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobie ich zabezpieczenia w tajemnicy.